Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC/CVC Giám sát tuân thủ tín dụng, P. Kiểm soát tuân thủ

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Customer Service, Personal and Financial Service Division, Commercial Banking Division, Law / Legal Services, Banking
 • 15/12/2023

Job Description

 • Tham gia xây dựng các quy định, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Giám sát tuân thủ phi tín dụng phù hợp với cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động Phòng kiểm soát tuân thủ.
 • Xây dựng chính sách tuân thủ/ khung tuân thủ, bộ chỉ tiêu tuân thủ của OCB;
 • Xây dựng quy định về nhận diện, đánh giá, đo lường, kiểm soát tuân thủ (bao gồm cả chế tài tuân thủ); lập Hồ sơ tuân thủ và các biện pháp giảm thiểu rủi ro tuân thủ;                                            
 • Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn Tuyến bảo vệ thứ nhất thực hiện nhận diện, đánh giá, đo lường kiểm soát tuân thủ và lập hồ sơ tuân thủ tại các Đơn vị OCB;                                  
 • Xây dựng, hướng dẫn áp dụng, tiếp nhận và quản lý hệ thống báo cáo tuân thủ, báo cáo kết quả tự kiểm tra đánh giá kiểm soát nội bộ, báo cáo phòng chống gian lận và báo cáo hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng được lập và báo cáo bởi các đơn vị thuộc Tuyến bảo vệ thứ nhất;
 • Phối hợp với các bộ phận có liên quan, đào tạo ý thức tuân thủ trên toàn hệ thống                     
 • Thực hiện Xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát tuân thủ hàng năm;
 • Quản lý, kiểm soát, thực hiện Tổ chức kiểm tra, giám sát tuân thủ các đơn vị, định kỳ/đột xuất theo yêu cầu;                                                                                      
 • Thực hiện Báo cáo về tình hình tuân thủ quy định nội bộ, quy định pháp luật; kiến nghị và đề xuất các giải pháp xử lý liên quan.
 • Quản lý, kiểm soát, thực hiện Tiếp nhận các thông tin vi phạm tuân thủ, gian lận; phối hợp với Đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra gian lận, đánh giá vi phạm tuân thủ, gian lận; kiến nghị và đề xuất các giải pháp xử lý liên quan;  
 • Phối hợp với Khối QLRR để triển khai đánh giá rủi ro tuân thủ, rủi ro gian lận, đề xuất các giải pháp kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tuân thủ, rủi ro gian lận.                                              
 • Cập nhật, bổ sung và điều chỉnh chính sách, quy định của OCB phù hợp quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác nội bộ của Phòng;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính tín dụng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Luật, Toán – Tin và các chuyên ngành có liên quan.
 • Nắm vững nghiệp vụ về tài chính, Ngân hàng.
 • Nắm vững các quy định, chính sách, quy chế, quy trình vận hành các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng.
 • Am hiểu về chính sách và quy trình quản lý rủi ro trong công tác hoạt động nghiệp vụ.
 • Có khả năng vận dụng các quy trình của Ngân hàng nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đơn vị, có khả năng xác định và đề ra các biện pháp khắc phục rủi ro.
 • Có kinh nghiệm làm quản lý và tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.