Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Quản trị viên - Phòng Kế Toán Ho Chi Minh 15/10/2022
2 Giám đốc Phòng giao dịch Củ Chi Ho Chi Minh 31/10/2022
3 Hội sở - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 31/10/2022
4 CV/ CVCC Tư vấn đầu tư - HO (Mảng trái phiếu doanh nghiệp) Ho Chi Minh 30/11/2022
5 [KHĐC] Trưởng Bộ Phận Vận Hành Thẻ (Card Operations Manager) Ho Chi Minh 15/11/2022
6 [KHĐC] Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Kế Toán Thẻ Ho Chi Minh 15/11/2022
7 Nhân viên/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Ho Chi Minh 27/10/2022
8 HO - CVCC Phân tích tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch Ho Chi Minh 31/10/2022
9 Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau Kien Giang
Ca Mau
Hau Giang
27/10/2022
10 [KHĐC] Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Kênh Doanh Nghiệp (Unit Head of Corporate Sales - Salary Loan) Ho Chi Minh 05/11/2022
11 HO - Chuyên viên Hạch toán kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 31/10/2022
12 HO - Chuyên viên Kiểm soát sau, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 31/10/2022
13 HO - Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng Ho Chi Minh 31/10/2022
14 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Sản Phẩm Thẻ Ho Chi Minh 26/10/2022
15 [KHĐC] Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Digital Banking Ho Chi Minh 31/10/2022
16 [KHĐC] Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dự Án Mobile App Ho Chi Minh 31/10/2022
17 HO - Underwriter Card Center (Fintech Farm Project) Ho Chi Minh 31/10/2022
18 HO - KSV Tác nghiệp tài trợ thương mại, Khối KHDN Ho Chi Minh 25/10/2022
19 HO - CVCC Mô hình và báo cáo QLRR hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
25/10/2022
20 HO - CVCC Chính sách và Giám sát RRHĐ, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
25/10/2022
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.