Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 HO - CVCC Mô hình và báo cáo QLRR hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
25/10/2022
2 HO - CVCC Chính sách và Giám sát RRHĐ, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
25/10/2022
3 HO - CVCC Phát triển sản phẩm cho vay thế chấp, Khối KHCN Ha Noi
Ho Chi Minh
30/09/2022
4 Giám Đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Miền Bắc Ha Noi
Hai Phong
Thanh Hoa
Nghe An
18/10/2022
5 Chuyên Viên Dịch Vụ Tín Dụng - Hà Nội Ha Noi 12/10/2022
6 Giao dịch viên - Hà Nội Ha Noi 12/10/2022
7 Giao Dịch Viên - Miền Bắc Ha Noi
Ninh Binh
Hai Phong
Nghe An
11/10/2022
8 Chuyên viên tín dụng - Miền Bắc Ha Noi
Lang Son
Ninh Binh
Hai Phong
Quang Ninh
...
11/10/2022
9 Kiểm soát viên - Miền Bắc Ha Noi
Ninh Binh
Hai Phong
Thanh Hoa
Quang Ngai
...
18/10/2022
10 Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm - Miền Bắc Ha Noi
Ninh Binh
Quang Binh
Quang Ngai
Gia Lai
...
11/10/2022
11 Chuyên Viên Dịch Vụ Tín Dụng - Miền Bắc Ha Noi
Lang Son
Ninh Binh
Hai Phong
Quang Ninh
...
28/09/2022
12 Chuyên viên kinh doanh Ngoại hối (Forex) - Hà Nội, Hải Phòng Ha Noi
Hai Phong
18/10/2022
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.