Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Giám sát tuân thủ và Phát triển mạng lưới, Khối Bán lẻ

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Retail, Strategy and corporate development division, Law / Legal Services, Banking
 • 15/12/2022

Job Description

 • Triển khai các hoạt động giám sát tuân thủ và phát triển mạng lưới thuộc Khối RB.
 • Theo dõi, giám sát việc thực thi khắc phục các khuyến nghị của Đơn vị kiểm tra kiểm soát.
 • Điều phối các bên liên quan phối hợp nhằm thực hiện các biện pháp xử lý sự kiện rủi ro phát sinh hoặc phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của các kênh phân phối thuộc RB.
 • Giám sát tuân thủ mô hình hoạt động kinh doanh, bảo đảm hệ thống kênh phân phối tuân thủ mô hình hoạt động kinh doanh của Khối RB.
 • Triển khai hoặc phối hợp triển khai các sáng kiến nhằm cải tiến quy trình, khắc phục các điểm hở trong quy trình nhằm bảo đảm tính tuân thủ trong hoạt động kinh doanh.
 • Triển khai các công việc trong phạm vi bộ phận quản lý, thực hiện đào tạo và huấn luyện nhân sự thuộc bộ phận.
 • Triển khai định hướng các chính sách, cơ chế liên quan đến hoạt động tuân thủ của Khối RB, bao gồm: tuân thủ mô hình hoạt động kinh doanh và tuân thủ chính sách, quy định trong hoạt động kinh doanh thuộc RB.
 • Trực tiếp xử lý các vấn đề vi phạm tuân thủ cụ thể theo phân công của Giám đốc Khối RB.
 • Triển khai các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khối, lãnh đạo phòng trong từng thời kỳ phù hợp với định hướng hướng nhiệm vụ của bộ phận.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, kế toán, kiểm toán... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Giám sát tuân thủ hoặc vị trí tương đương.
 • Am hiểm chuyên sâu nghiệp vụ, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Hiểu biết về pháp luật và các quy định của NHNN.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.