Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 [Liobank] - Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng (Head of QA) Ho Chi Minh 31/03/2024
2 Chuyên viên/Chuyên viên chính Xử lý giao dịch tín dụng cá nhân - Hội sở Ho Chi Minh 31/03/2024
3 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định (KHDN) - QLTD Ho Chi Minh 31/03/2024
4 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Vũng Tàu Ba Ria - Vung Tau 29/02/2024
5 Giám đốc PGD Sông Đốc (Cà Mau) Ca Mau 31/03/2024
6 Giám đốc quan hệ khách hàng cá nhân - Đồng Nai Dong Nai 06/03/2024
7 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Cá nhân (TP.HCM) Ho Chi Minh 29/02/2024
8 Chuyên viên Quan hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ho Chi Minh
Tay Ninh
Binh Duong
29/02/2024
9 HO - Chuyên viên kiểm tra, Phòng tác nghiệp thị trường đầu tư Ho Chi Minh 29/02/2024
10 HO - CVCC Quản trị nợ và danh mục, Khối KHDN SME Ho Chi Minh 29/02/2024
11 HO - CVCC Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 29/02/2024
12 HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 29/02/2024
13 Giám đốc PGD Sông Đốc - Cà Mau Ca Mau 31/03/2024
14 HO - TBP Phân tích tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch Ho Chi Minh 31/03/2024
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.