Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 [Liobank] - Business Development Expert Ho Chi Minh 15/01/2024
2 [Liobank] - Marketing Expert Ho Chi Minh 15/01/2024
3 HO - CVCC Phân tích dữ liệu, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 10/01/2024
4 HO - CVCC Chiến lược Quản lý rủi ro, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 10/01/2024
5 HO - Trưởng nhóm/CVCC Phát triển nguồn nhân lực (Quản trị hệ thống nhân sự, phân tích dữ liệu nhân sự) Ho Chi Minh 10/01/2024
6 HO - Chuyên viên Hạch toán kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 01/01/2024
7 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định (KHDN) - QLTD Ho Chi Minh 04/01/2024
8 HO - CVCC Quản lý mô hình đo lường rủi ro, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 10/01/2024
9 [Liobank] - Head of Collection Ho Chi Minh 31/12/2023
10 HO - Trưởng bộ phận Quản trị thương hiệu, Phòng Marketing Ho Chi Minh 10/01/2024
11 Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng [ Hồ Chí Minh ] Ho Chi Minh 31/12/2023
12 [Liobank] - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Ha Noi
Ho Chi Minh
15/12/2023
13 HO - Trưởng bộ phận Quản lý kênh phân phối (Phát triển mạng lưới), Khối vận hành Ha Noi 31/12/2023
14 Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng (ưu tiên), PGD Từ Sơn, Bắc Ninh Bac Ninh 31/01/2024
15 Chuyên viên tín dụng - Khu vực HCM Ho Chi Minh 12/12/2023
16 HO - CVCC/Trưởng nhóm Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/12/2023
17 HO - CVCC Quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/12/2023
18 HO - Chuyên gia Quản lý rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/12/2023
19 HO - Chuyên viên cao cấp Đào tạo trực tuyến, Phòng Đào tạo Ho Chi Minh 20/12/2023
20 [Liobank] - Chuyên Viên Vận Hành Thẻ Ho Chi Minh 10/12/2023
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.