Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 [Liobank] Kế Toán Thẻ Ho Chi Minh 31/05/2024
2 HO - CVCC Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/05/2024
3 HO - CVCC Quản lý rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/05/2024
4 HO - Chuyên viên Xây dựng cơ bản, Khối vận hành Ho Chi Minh 31/05/2024
5 HO - Giám đốc Phân tích và quản lý phân khúc khách hàng ưu tiên, Khối bán lẻ Ho Chi Minh 30/04/2024
6 HO - CV/CVCC Phát triển kinh doanh kiều hối Ho Chi Minh 30/04/2024
7 HO - Giám đốc thúc đẩy sản phẩm Casa và tiền gửi (mảng Kinh doanh kiều hối,ngoại hối) Ha Noi
Ho Chi Minh
30/04/2024
8 [OFB 2024] - Thực tập sinh Quan hệ khách hàng cá nhân - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
DakLak
Quang Ngai
Binh Dinh
...
15/05/2024
9 [OFB 2024] - Thực tập sinh tín dụng - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
Lang Son
Ninh Binh
Hai Phong
...
15/05/2024
10 Giám đốc Tín dụng - RB (QLĐ) Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Quang Nam
Da Nang
20/04/2024
11 Giám đốc Quan hệ khách hàng - RB (QLĐ) Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Quang Nam
Da Nang
20/04/2024
12 HO - Trưởng nhóm/CVCC Phát triển nguồn nhân lực (phụ trách Total Reward) Ho Chi Minh 30/04/2024
13 [Liobank] Cộng tác viên Phân Phối Thẻ - (Card Distribution Specialist) Ha Noi
Ho Chi Minh
30/04/2024
14 Kiểm soát viên Ho Chi Minh 13/04/2024
15 HO - Trưởng nhóm/CVCC Phát triển nguồn nhân lực (Quản trị hệ thống nhân sự, phân tích dữ liệu nhân sự) Ho Chi Minh 30/04/2024
16 HO - TBP Quản trị tài chính kinh doanh, Phòng Tài chính kế hoạch Ho Chi Minh 15/04/2024
17 HO - CVCC Quản lý mô hình đo lường rủi ro, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 20/04/2024
18 HO - CVCC/CVC Giám sát tuân thủ tín dụng, P. Kiểm soát tuân thủ Ho Chi Minh 15/04/2024
19 HO - Giám đốc Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI, Khối CIB Ha Noi
Ho Chi Minh
31/12/2024
20 Giám đốc/CVCC Phát triển sản phẩm thế chấp, Khối bán lẻ Ho Chi Minh 31/12/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.