Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Hội sở - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 31/10/2022
2 CV/ CVCC Tư vấn đầu tư - HO (Mảng trái phiếu doanh nghiệp) Ho Chi Minh 30/11/2022
3 [KHĐC] Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Kế Toán Thẻ Ho Chi Minh 15/11/2022
4 Nhân viên/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Ho Chi Minh 27/10/2022
5 HO - Chuyên viên Hạch toán kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 31/10/2022
6 HO - Chuyên viên Kiểm soát sau, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 31/10/2022
7 HO - Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng Ho Chi Minh 31/10/2022
8 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Sản Phẩm Thẻ Ho Chi Minh 26/10/2022
9 HO - Underwriter Card Center (Fintech Farm Project) Ho Chi Minh 31/10/2022
10 HO - KSV Tác nghiệp tài trợ thương mại, Khối KHDN Ho Chi Minh 25/10/2022
11 HO - CVCC Mô hình và báo cáo QLRR hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
25/10/2022
12 HO - CVCC Chính sách và Giám sát RRHĐ, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
25/10/2022
13 HO - Nhân viên Marketing Ho Chi Minh 20/10/2022
14 HO - Chuyên gia Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 20/10/2022
15 HO - CVCC Thiết kế, Phòng Marketing Ho Chi Minh 20/10/2022
16 HO - CVCC Giải pháp thanh toán và tiền gửi, Khối KHDN Ho Chi Minh 01/10/2022
17 [KHĐC] Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Phòng Chiến Lược Thu Hồi Nợ) Ho Chi Minh 30/09/2022
18 HO - CVCC Phát triển sản phẩm cho vay thế chấp, Khối KHCN Ha Noi
Ho Chi Minh
30/09/2022
19 HO - CVCC Mua sắm cung ứng (mảng CNTT), Phòng Hành chính quản trị Ho Chi Minh 18/10/2022
20 HO - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 30/09/2022
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.